Организациона структура

др Весна Стојиловић – Гвозденовић
специјалиста ургентне медицине

директор установе

Весна Спасић
виша медицинска сестра

главна сестра Дома здравља

Ана Гвозденовић – Поповић
дипл. ецц.

шеф рачуноводства

Милена Стојимировић
дипломирани правник

Делатност Дома здравља, као здравствене установе на примарном нивоу, дефинисана је чланом 95 Закона о здравственој заштити и обухвата превентивну здравствену заштиту за све категорије становништва, хитну медицинску помоћ, општу медицину, здравствену заштиту жена и деце, патронажну службу, лабораторијску и другу дијагностику, превенцију и лечење у области стоматолошке здравствене заштите као и санитетски превоз.

Послове из своје делатности Дом здравља организује према потребама и захтевима процеса рада у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.

Дом здравља образује организационе јединице као основне и унутрашње организационе јединице (службе, одељења, одсеке и кабинете, као и здравствене станице и амбуланте).

Ради обављања појединих врста сродних или истих међусобно повезаних послова, у здравственој установи утврђене су Организационе јединице са унутрашњом организацијом:

  1. Управа
  2. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и негом, хитном медицинском помоћи, поливалентном патронажом и хемодијализом

а) Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и негом, хитном медицинском помоћи и поливалентном патронажом:

-одсек здравствене заштите одраслог становништва са кућним лечењем и негом;
-одсек хитне медицинске помоћи;
-одсек поливалентне патронаже;
-одсек за специјалистичко-консулативне прегледе.

б) Одељење хемодијализе.

  1. Служба за здравствену заштиту жена, деце, денталне медицине, радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику

а) Одељење за здравствену заштиту жена, деце и денталне медицине:

-одсек здравствене заштите жена;
-одсек здравствене заштите деце;
-одсек денталне медицине.
б) Одељење дијагностике:

-одсек за радиолошку дијагностику;
-одсек за лабораторијску дијагностику.

  1. Служба за правне, економско – финансијске, техничке и друге сличне послове и послове управљања медицинским отпадом

а) Одељење правне, економско-финансијске и послове подршке:

-одсек за правне и послове подршке;
-одсек за економско-финансијске послове.

б) Одељење за техничке, помоћне и послове заштите животне средине и управљање медицински отпадом:

-одсек помоћних и послова одржавања хигијене;
-одсек за хитни медицински и санитетски превоз;
-одсек за послове заштите животне средине и управљање медицински отпадом.