Организациона структура

др Весна Стојиловић – Гвозденовић
специјалиста ургентне медицине

директор установе

Весна Спасић
виша медицинска сестра

главна сестра Дома здравља

Бојан Лазаревић
дипл. ецц.

шеф рачуноводства

Милена Стојимировић
дипломирани правник

Делатност Дома здравља, као здравствене установе на примарном нивоу, дефинисана је чланом 95 Закона о здравственој заштити и обухвата превентивну здравствену заштиту за све категорије становништва, хитну медицинску помоћ, општу медицину, здравствену заштиту жена и деце, патронажну службу, лабораторијску и другу дијагностику, превенцију и лечење у области стоматолошке здравствене заштите као и санитетски превоз.

Послове из своје делатности Дом здравља организује према потребама и захтевима процеса рада у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.

Дом здравља образује организационе јединице као основне и унутрашње организационе јединице (службе, одељења, одсеке и кабинете, као и здравствене станице и амбуланте).

Ради обављања појединих врста сродних или истих међусобно повезаних послова, у здравственој установи утврђене су Организационе јединице са унутрашњом организацијом:

  1. Управа
  2. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и негом, хитном медицинском помоћи, поливалентном патронажом и хемодијализом

а) Одељење за здравствену заштиту одраслог становништва са кућним лечењем и негом, хитном медицинском помоћи и поливалентном патронажом:

-одсек здравствене заштите одраслог становништва са кућним лечењем и негом;
-одсек хитне медицинске помоћи;
-одсек поливалентне патронаже;
-одсек за специјалистичко-консулативне прегледе.

б) Одељење хемодијализе.

  1. Служба за здравствену заштиту жена, деце, денталне медицине, радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику

а) Одељење за здравствену заштиту жена, деце и денталне медицине:

-одсек здравствене заштите жена;
-одсек здравствене заштите деце;
-одсек денталне медицине.
б) Одељење дијагностике:

-одсек за радиолошку дијагностику;
-одсек за лабораторијску дијагностику.

  1. Служба за правне, економско – финансијске, техничке и друге сличне послове и послове управљања медицинским отпадом

а) Одељење правне, економско-финансијске и послове подршке:

-одсек за правне и послове подршке;
-одсек за економско-финансијске послове.

б) Одељење за техничке, помоћне и послове заштите животне средине и управљање медицински отпадом:

-одсек помоћних и послова одржавања хигијене;
-одсек за хитни медицински и санитетски превоз;
-одсек за послове заштите животне средине и управљање медицински отпадом.