О Дому здравља жагубица

Историјат Дома здравља

Шездесетих година прошлог века спајањем општина Крепољин и Жагубица у општину
Жагубица, дошло је и до спајања здравствених установа са подручја ове две општине у
заједнички Дом здравља. Овакав Дом здравља пословао је самостално до спајања са
Здравственим центром Пожаревац 1989 године, да би од 01. 01. 1998. године дошло до
поновног раздвајања здравствених установа Браничевског округа и од тада Дом
здравља Жагубица поново послује самостално.

Дом здравља Жагубица пружа здравствену заштиту становништву општине Жагубица
која обухвата 18 насеља у површини од 762 км2,. Здравствена заштита обезбеђена је за 12371 становника.

Из тога произилази да је густина насељености око 12 становника по квадратном километру.

Жагубица припада брдско планинском подручју са неповољним климатским условима
зими, незадовољавајућом саобраћајном мрежом и већом удаљеношћу насеља како од
седишта дома здравља тако и од најближе опште болнице Петровац удаљене 50 км од
Жагубице, односно Болнице Пожаревац удаљене 80 км. Додатни проблем представља и
територијални распоред насеља, седиште општине па и Дом здравља налазе се у
Жагубици која је лоцирана на јужној граници општине тако да су нека насеља удаљена
од Дома здравља готово 40 км. и ближа су Петровцу и Деспотовцу него самој
Жагубици. Географски насеља су груписана практично у две скоро подеједнаке целине,
осам насеља груписано је у долини горњег тока реке Млаве ближе Жагубици, а седам у
долини Крупајске реке и доњег тока реке Млаве око села Крепољин (слика 1.).

Дом здравља има 21 лекара, од тога 6 лекара опште праксе, 3 специјалиста опште
медицине, 1 специјалисту ургентне медицине, 1 специјалисту радиолога, 1 гинеколога, 3 педијатра, 1 офталмолога и 1 пнеумофтизиолога, 37 медицинских сестара и техничара, од чега 11 са вишом стручном спремом , 19 немедицинских радника, 1 здравственог сарадника, 2 стоматолога.

Стопа обезбеђености на 10.000 становника одговара нормативу према важећем Закону о здравственој заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 25/2019) и Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе (“Сл. гласник “, бр. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 – др. прсвилник, 119/2012 – др. правилник ,22/2013, 16/2018 i 18/2022).

У саставу Дома здравља Жагубица су и једна здравствена станица и четири здравствене амбуланте.

Установа обавља делатност из примарне здравствене заштите за све категорије становника, пружајући при томе пре свега услуге спречавања, раног откривања и лечења болести као и хитну медицинску помоћ свим својим корисницима.

Рад се одвија у неколико служби :

1. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са кућнимлечењем и негом , хитном медицинском помоћи, поливалентномпатронажом и хемодијализом.

2.Служба за здравствену заштиту жена, деце, денталне медицине,радиолошку, лабораторијску и другу дијагностику.

3.Служба за правне, економско-финансијске послове, техничке и другесличне послове и послове управљања медицинским отпадом.

Стратешки план унапређења рада и принципи рада и вредности Дома здравља

ПРИНЦИПИ РАДА ДОМА ЗДРАВЉА

Унапређење и одржавање здравља је посао свих нас, а здравствени радници могу више
утицати на здравствене исходе и здравствено стање становништва уз укључивање других
партнера – локалне самоуправе, корисника здравствене заштите и невладиних организација.
Партнерство, заједничка визија и циљ увек дају резултате. Управо, дом здравља инсистира на сарадњи и партнерским односима са локалном самоуправом, корисницима здравствене заштите, невладиним и хуманитарним организацијама, националним заједницама, спортским удружењима и сл.

Мобилизација ових институција од кључног је значаја за побољшање општег здравственог стања популације општине Жагубица и унапређење квалитета здравствене
заштите.

У том правцу дом здравља активно сарађује са свим структурама општинске власти,
на отворен и непосредан начин остварујући добру комуникацију.


При Општини је формиран Одбор за здравство у коме су представници локалне самоуправе, Дома здравља и корисника. Одбор даје препоруке односно спроводи саветодавне активности у области друштвене бриге за здравље становништва као и друге заједничке активности на пружању и коришћењу примарне здравствене заштите на локалном нивоу кроз процес праћења показатеља здравственог стања становништва на територији општине, планирања здравствених и социјалних услуга усмерених ка побољшању општег здравственог статуса популације.


Локална самоуправа приликом креирања развојне и фискалне политике води рачуна о
специфичним потребама дома здравља као даваоца услуга и наших корисника.
При општини је формиран Савет за борбу против болести зависности у којем су укључени и представници дома здравља.

Дом здравља остварује активну сарадњу са Центром за социјални рад и невладиним
организацијама. Ова сарадња појачава ефекте рада дома здравља на терену идентификујући области и групе популације којима је здравствена услуга потребна, а до којих је тешко или теже доћи, као и социјално рањиве групације ( стара лица, Роми, сиромашни, особе са инвалидитетом, особе које имају проблема са менталним здрављем или оболењима, лица са сметњама у развоју и др.), које често живе у сиромаштву и имају специфичне потребе за здравственом заштитом и третманом и континуираним праћењем здравственог стања.


Дом здравља активно сарађује и са образовно васпитним институцијама. Млади се такође
убрајају у рањиве групе посебно због утицаја окружења, високог процента незапослености, ниских примања, високог нивоа конзумирања алкохола и дувана, а подложни су и другим болестима зависности.

Дом здравља делује превентивно кроз здравствено васпитни рад, организовањем предавања и разних јавних акција.


У циљу унапређења здравља становништва поред сарадње са локалном самоуправом,
образовним и социјалним установама и невладиним организацијама, установа организује
континуирану медицинску едукацију, здравствено васпитни рад, појављивање медицинских радника на локалним медијима као промоцију здравља кроз јавне акције по календару здравља.

Стратешки циљеви Дома здравља

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1:
УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА ПОСЕБНО ОСЕТЉИВИХ ГРУПАЦИЈА СТАНОВНИКА

Образложење:
По структури становништва у општини Жагубица доминирају посебно
осетљиве групе становништв. По подацима из 2021. године процењује се да је 3.442
становника, односно 35,8% од укупног броја становника старије од 65 година Стога је
потребно:

 • повећавати број превентивних услуга посебно осетљивим групама
  , систематских и скрининг прегледа за рано откривање болести

 • побољшати кућно лечење, збрињавање старијих особа, као и особа оболелих
  од тешких хроничних и неизлечивих болести како би им се побољшао
  квалитет живота.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2:
ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДРАВСТВСТВЕНИХ УСЛУГА ДОМА, СТВАРАЊЕМ ЈЕДНАКИХ
УСЛОВА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СВИМ КОРИСНИЦИМА


Образложење:
Општина Жагубица је мала општина по броју становника (12,371), а велика по
површини коју обухвата (762 квадратна километра)(Слика 1.). То проузрокује малу
густину насељености (око 16 становника по квадратном километру), а велику
разуђеност што тежиште рада у великој мери са самог дома здравља пребацује на здравствену станицу
Крепољин, која обухвата
готово половину становништва општине. Огроман проблем представља и велики
број здравствено неосигураних лица (према нашој процени око 20% како одраслог
становништва, тако и деце немају здравствено осигурање).
Стога нам је циљ да учинимо све да особе без здравственог осигурања, а
посебно деца и старији од 65 година добију исто, као и да све постојеће службе
опскрбимо законски прописаним простором и опремом за рад и да се медицинско
особље обучи да ову опрему у свом свакодневном раду правилно користи. На тај
начин, онолико колико нам материјална средства дозвољавају, да изједначимо по
опскрбљености простором и опремом све здравствене станице са матичним
Домом здравља. Истовремено, намера нам је да повећамо ефекат пружених
здравствених услуга следећим активностима:

 • Прикупљањем података о здравствено неосигураним лицима и изналажењем
  начина да се повећа доступности здравственог осигурања оним особама које
  имају било који основ за добијање истог,
  Дом здравља „Жагубица“
  Стратешки план за период 2022 – 2026.
 • променом организације рада служби, пре свега службе за здравствену
  заштиту одраслог становништва услуге дома здравља учинити доступним
  што већем броју корисника,
  редовним сервисирањем постојеће опреме и куповином нове, како у дому
  здравља тако и у здравственим станицама,
  омогућавање приступачности здравствених станица непокретним и тешко
  покретним лицимa.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3:
РАЗВОЈ И ЕДУКАЦИЈА МЕДИЦИНСКОГ КАДРА У ДОМУ ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА


Образложење:
Формирањем едукационог центра Дома Здравља “Жагубица” при центру за
превентивни рад учинити континуирану медицинску едукацију доступном што
већем броју медицинског особља. Такође омогућити сарадњу Дома здравља са
здравственим установама из ближег окружења (Петровац на Млави, Пожаревац и
Бор) и са високошколским установама како би се подигао ниво континуиране
медицинске едукације.
Уочена је потреба да се у свакодневном практичном раду лекара све више
користи „Медицина заснована на доказима“, и уводе препоруке, смернице и
директиве за поступање у појединим ситуацијама. Стога радићемо на:

 • Развијању и одржавању сарадње са здравственим установама у околини и
  високошколским установама,
 • развијању и одржавању сопствених капацитета за едукацију на радном
  месту

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4:
ЕФИКАСНИЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА ЖАГУБИЦА


Образложење:
Због ефикасније и економичнијег пословања дома здравља потребно је постојећи здравствено информациони
систем ( Хелиант) унапредити и проширити са што више опција које програм нуди (резултати лабораторијских
анализа, извештавање, моделирање процеса рада).
За унапређење процеса рада у биохемијској лабораторији увести ЛИС web апликацију са циљем да олакша,
убрза и повећа поузданост обраде узорака и издавање резултата.
Дигитализација рендгена доводи до смањења трошкова РТГ услуга, што се односи на куповину филмова и
киселине потребних за функционисање старог метода. Увођењем дигитализације рендгена постићи ће се
ефикаснија и квалитетнија здравствена заштита, мање зрачења, лакше откривање повреда и смањење трошкова
РТГ услуга.
На тај начин унапредићемо:

 • Комуникацију дома здравља Жагубица са основним партнерима усавршавањем
  електронског здравствено-информационог система.
 • квалитет извештавања и обраде података до краја, вођењем електронског здравственог картона у Дому
  здравља Жагубица